همایش بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی- سازمان اصلی
سازمان اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/18 | 

1. رییس کنگره : جناب آقای دکتر نوه ابراهیم : سرپرست دانشگاه خوارزمی
2. دبیر علمی : سرکار خانم دکتر شهربانو عریان : رییس دانشکده علوم زیستی
3. دبیر اجرایی : جناب آقای دکتر محمد طهماسب : مدیر گروه علوم سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی
نشانی مطلب در وبگاه همایش بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی:
http://icab.khu.ac.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب