همایش بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی- مقدمه
برگزاری کنگره ملی بیولوژی کاربردی در دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/13 | 

                                                                

  بیولوژی محض شامل :
                                                       
بیولوژی تکوینی، بیولوژی جانوری،  بیولوژی گیاهی، 
قارچ شناسی، ژنتیک، جنین شناسی، بافت شناسی،
فیزیولوژی، آناتومی،‌میکروبیولوژی، و......
 
بیولوژی کاربردی شامل :
بیولوژی و زیست فناوری سلولهای بنیادی
زیست فناوری نانو
زیست فناوری فراورده های طبیعی
سلول درمانی
مهندسی بافت
بیوتوریسم
زیست فناوری میکروارگانیسم ها
ذخایر ژنتیک
طب سنتی (اتنوفارماکولوژی)
آلودگی زیست محیطی
ساختار مولکولی ترکیبات طبیعی
 

 
 
نشانی مطلب در وبگاه همایش بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی:
http://icab.khu.ac.ir/find.php?item=1.50.12.fa
برگشت به اصل مطلب